Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – colectarea și folosirea datelor utilizatorilor site-ului www.scoalapittner.ro – Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Politica de cookie, Termeni și condiții), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.scoalapittner.ro Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu site-ului www.scoalapittner.ro sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului www.scoalapittner.ro, în acord cu prevederile legislației în vigoare.
 1. DEFINIREA NOTIUNILOR cu privire la datele cu caracter personal și la prelucrarea acestor date:
Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea. Cookie – Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate. Operator – Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. Utilizator al datelor cu caracter personal – Personalul Primăriei Municipiului Reșița ale cărui atribuţii de serviciu presupun operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 1. DATELE DE IDENTIFICARE ale instituției care are calitatea de operator de date cu caracter personal: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REȘIȚA, cu sediul in Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, www.scoalapittner.ro, email contact@scoalapittner.ro.
 1. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR:
Orice cerere sau sesizare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal va fi transmisă in scris la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A sau la adresa de e-mail dpo@scoalapittner.ro.
 1. SCOPURILE ÎN CARE VOR FI PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL:
Website-ul www.scoalapittner.ro foloseste cookie-uri de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. O vizită pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de creştere a performanţei website-ului și analiză a vizitatorilor, aspecte importante în implementarea proiectului căruia îi este dedicat site-ul.
 1. TEMEIUL JURIDIC
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Reșița se realizează, în conformitate cu GDPR, în una dintre următoarele condiții:
 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, tuturor vizitatorilor website-ului www.scoalapittner.ro li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.
 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Categoriile de destinatari de date cu caracter personal sunt: împuternicitul instituţiei – administrator al site-ului; angajații Complexului Național Muzeal ASTRA cu acces la interogarea Google Analytics în conformitate cu sarcinile de serviciu; autorităţii sau instituţii publice care au acest drept conform legislației în vigoare.
 1. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ: –
 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VOR FI PRELUCRATE sunt următoarele:
Date tehnice – informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil. Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. Site-ul www.scoalapittner.ro prelucrează date cu caracter personal în ceea ce privește identificarea on-line a vizitatorilor site-ului, prin cookie, iar perioada de stocare a datelor este menționată în Politica de cookies, reglementată de Termenii și condițiile de utilizare Google Analytics, termeni care pot fi accesați la adresa http://www.google.com/policies/privacy. Date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de click-uri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), articolele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, click-urile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul utilizatorilor.
 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE:
Perioada de stocare a datelor vizitatorilor site-ului este cea menționată în Politica de cookies, reglementată de Termenii și condițiile de utilizare Google Analytics, termeni care pot fi accesați la adresa http://www.google.com/policies/privacy;
 1. DREPTURILE persoanei căreia i se prelucrează dateleconform Regulamentul general privind protecţia datelor nr. 679/ 2016 (RGPD):
 • dreptul de acces: dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, la informatii cu privire la prelucrarea acestora si la o copie a datelor cu caracter personal procesate (conform art. 15 RGPD).
 • dreptul la rectificarea datelor: dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete (conform art. 16 RGPD).
 • dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori care prelucreaza datele cu caracter personal (conform art. 17 RGPD).
 • dreptul la restrictionarea prelucrării: dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal (conform art. 18 din RGPD).
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul acesteia de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, precum si dreptul acesteia pentru ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul (conform art. 20 RGPD),
 • dreptul de opozitie: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal cu intenția de a înceta prelucrarea acestor date (conform art. 21 RGPD),
 • dreptul de retragere în orice moment a consimţământului acordat: dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor cu caracter personal care se bazează pe consimțământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal afectuata pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (conform art. 7 RGPD).
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD (art. 77 RGPD).
Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificărilor legislative în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile site-ului www.scoalapittner.ro